Våre løsninger

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og stabil vannforsyning er grunnleggende for et fungerende samfunn. Behandling av avløpsvann er kritisk for å bevare et godt miljø. Ea Driftskontroll sikrer stabil drift og sikker varsling ved avvik.

Hva er Ea Driftskontroll?

Ea Driftskontroll er et komplett system for styring og overvåking av vann- og avløpsanlegg. Systemet består av tre grunnelementer, Ea utestasjon, Ea Driftssentral og Ea Databank. Utestasjonene er autonome enheter som utfører alle kontroll- og styrefunksjoner på de enkelte anlegg. Ea Driftssentral, ofte omtalt som SCADA, er operatørens og ingeniørens brukergrensesnitt til driftskontrollsystemet. Den viser anleggets tilstand ved bruk av dynamiske prosessbilder og verktøy for historiske trendkurver. All historikk lagres i en sky-løsning, Ea Databank, for dokumentasjon av drift, planlegging, prosessoptimalisering og rapportering til overordnet myndighet.

Ea Utestasjon

Ea Driftskontroll er et distribuert kontrollsystem. All styring, overvåking, trending og alarmrapportering utføres av hver enkelt utestasjon. Utestasjonene er autonome enheter med stor prosessorkraft og minnekapasitet. Ea utestasjoner benytter industrielle PC-baserte enheter fra det tyske konsernet Beckhoff Automation. Utestasjonene er modulbaserte som gir enkel oppbygging og vedlikehold. Det benyttes kraftige prosessorer med stort minne for lokal lagring av driftsdata. Både utstyr og programvare baseres på etablerte industrinormer og støtter en rekke standardiserte kommunikasjonsløsninger. Systemet er svært skalerbart og håndterer alle størrelser av anlegg innen vann- og avløp. Brosjyre «Water Management«.

Ea Driftssentral

Ea Driftssentral er operatørens og ingeniørens brukergrensesnitt til driftskontrollsystemet. Tilstand på anleggene vises med dynamiske prosessbilder og et omfattende diagramverktøy presenterer historiske trendkurver. Driftssentralen har et enkelt og oversiktlig brukergrensesnitt samtidig som man har rask tilgang til komplekse funksjoner for ytterligere analyser. Systemet er skalerbart og håndterer alt fra enkle vannmålere til anlegg for vannbehandling og avløpsrenseanlegg.

Ea Databank

All historikk lagres i en skyløsning, Ea Databank, for dokumentasjon av drift, planlegging, prosessoptimalisering og rapportering til overordnet myndighet. Databanken er også grensesnitt for andre tjenester som skal benytte driftsdata slik som program for FDV (forvaltning, drift og vedlikehold), karttjenester og modelleringsverktøy. Skyløsningen kan hente verdier fra andre dataleverandører som ønskes presentert i driftskontrollsystemet.

Automasjon og instrumentering

IPJ er en totalleverandør av automasjon og tilhørende instrumentering for vann- og avløpsanlegg. Vi har et nært samarbeid med utvalgte leverandører av elektrotavler og instrumentering. Vann- og avløpsanlegg er en del av vår samfunnskritiske infrastruktur og det legges stor vekt på å levere enkle, robuste løsninger.

Tavler

IPJ leverer automasjon og elektrotavler for et vidt spekter av va-tekniske anlegg. Enkle skap for vannmålerovervåking, pumpestasjoner og til større vannbehandlingsanlegg og avløps-renseanlegg. Utestasjonen for driftskontroll og fjernovervåking leveres som en integrert del av tavla. Brosjyre «Product overview«.

Frekvensomformere

Frekvensomformere gir god driftsøkonomi med bedre muligheter for prosessoptimalisering, lavere energikostnader og skånsom drift. IPJ leverer omformere av fabrikat ABB og Danfoss som er to av de mest anerkjente merkene innen vann- og avløp.

Instrumentering

IPJ leverer instrumentering for tilknytning til driftskontrollanlegget. Vi har samarbeid med en rekke utvalgte leverandører. Framtredende fabrikat er: Siemens SITRANS mengdemåling, Wika trykk, Danfoss trykk.

Anvendelse

Et komplett driftskontrollanlegg for vannforsyning og avløpsbehandling må følge vannvegen, fra vannkilden, via vannbehandling og forsyningslinjer fram til forbrukeren. Videre må alt avløpsvann transporteres sikkert fram til avløpsrenseanlegget for rensing før vannet slippes ut i resipienten. Klimaovervåking og miljøovervåking er i tillegg viktige støttefunksjoner. Ea er et komplett driftskontrollsystem som håndterer alle ledd i verdikjeden.

Vannkilde

Vannkilder i Norge er ofte lite forurensede innsjøer, men de må overvåkes med hensyn på vannkvalitet og eventuelle reguleringsbestemmelser. Det kan være nivåmålinger og registrering av minstevannføring. I tillegg vil selv enkle temperaturmålinger i driftskontrollanlegget avsløre redusert vannkvalitet ved høst- og våromveltning.

Vannkildens nedslagsfelt

For å unngå å forurense vannkilden er det viktig å overvåke aktiviteter i nedslagsfeltet. Dersom det er bebyggelse ved vannkilden, bør avløp og septiktanker overvåkes nøye for å unngå forurensning av kilden. Her er det montert egen logger som viser nivå i septiktank og varsler når tanken må tømmes og om det blir farlig høyt nivå.

Vannbehandling

I de aller fleste tilfeller må vannet behandles før det transporteres til forbruker. Det benyttes ulike prosesser der det er driftskontrollanleggets oppgave å styre anlegget slik at det leveres vann av tilfredsstillende kvalitet. Det er også viktig at avvik varsles tidlig slik at det ikke sendes vann av dårlig kvalitet ut på ledningsnettet.

 

Pumpestasjoner og høydebasseng

Pumpestasjoner benyttes for å transportere vannet fram til forbruker. Pumpestasjonene kan være trykkstyrte og levere direkte på nett eller pumpe til et utjevningsmagasin, høydebasseng. Pumping krever mye energi og driftskontrollanlegget bør styre pumpene slik at dette utføres med best mulig økonomi.

Vannett

Mellom 20-40% av vannet forsvinner normalt på vegen fram til forbruker. Lekkasjer på ledningsnettet medfører store ekstrakostnader i produksjon og transport av vann. Større dimensjonering enn nødvendig på tekniske installasjoner, økt strømforbruk og økt bruk av kjemikalier. Der lekkasje medfører innlekking på avløpsnettet, medfører det også økte kostnader på avløpsrenseanlegget.

Avløpsnett

Avløpsnettet transporterer vann fra husstander og næringsliv til avløpsrenseanlegget. I tillegg benyttes avløpsnettet ofte til å transportere regnvann (overvann). Overvannsmengder kan variere svært mye og gir ulik belastning på avløpsnettet. Det er derfor viktig med overvåking av avløpsnettet slik at man unngår tilbakeslag av avløpsvann i kjellere.

Avløpspumpestasjoner

Avløpspumpestasjoner benyttes for å transportere avløpsvann fra steder som ikke har mulighet for transport med gravitasjon. Dersom pumpestasjonene ikke har tilstrekkelig kapasitet eller at det er driftsstans, vil disse gå i overløp. Det brukes mye energi for pumping av avløpsvannet og det er derfor viktig med optimal styring fra driftskontrollanlegget.

Avløpsrenseanlegg

Avløpsrenseanlegget oppgave er å behandle (rense) avløpsvannet slik at det forurenser minst mulig når det slippes ut. Overordnet myndighet bestemmer rensekravene ut i fra hvilken resipient vannet skal slippes ut i, og dette er igjen avgjørende for valg av renseprosess. Driftskontrollanleggets oppgave er å styre prosessene optimalt og varsle om avvik.

Klima

Stadig mere ustabile værforhold med ekstreme nedbørstilfeller stiller økte krav til klimaovervåking. Dette er viktig for dokumentasjon og kartlegging av nye framtidige krav til dimensjonering og utbygging.

Miljø

Med kontinuerlige forurensningsmålinger i bekker og elver kan man både gi alarmer for akutte hendelser samt følge utviklingen over lengre tid.